Privacy Policy

PRIVACY

Praktijk Marcurius, is gevestigd in de Dwingeloostraat 51, 5043 HC in Tilburg.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Praktijk Marcurius, Dwingeloostraat 51 5043 HC. Ons websiteadres is https://www.marcurius.nl De Online Academie van Praktijk Marcurius maakt gebruik van een subdomein op deze website via https://onlineacademie.marcurius.nl

Marijke klein Gunnewiek -Van de laar is de eigenaresse van Praktijk Marcurius. Ze is te bereiken op 06 45133289 of via info@marcurius,nl

PERSOONSGEGEVENS DIE PRAKTIJK MARCURIUS VERWERKT

Praktijk Marcurius verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer indien je een online betaling doet
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

AANVULLENDE INFORMATIE DOSSIERVORMING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je na het consult ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Je naam, adres en woonplaats • geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling • natuurgeneeskunde’ en de kosten van het consult.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PRAKTIJK MARCURIUS VERWERKT

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marcurius.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Praktijk Marcurius verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van opnames van online workshops (webinars) waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een afspraak te maken.
 • Je te behandelen/begeleiden in de praktijk of op afstand via een telefonisch consult, whatsapp, email of via coaching in de Online academie om de voortgang in kaart te brengen.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Praktijk Marcurius verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG PRAKTIJK MARCURIUS PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Praktijk Marcurius bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Cliëntendossiers van Praktijk Marcurius volgens wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.
 • Persoonsgegevens van Cursisten Online academie zolang als nodig is.
 • Inschrijvingen nieuwsbrief worden bewaard zolang je aangemeld blijft. Onder iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je e-mailadres volledig verwijderen uit onze database.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Software en begeleidingssystemen om je optimaal te kunnen behandelen/ coachen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Praktijk Marcurius gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies via Google Analytics die geen inbreuk maken op jouw privacy. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd. De optie gegevens delen is uitgeschakeld.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

HOE PRAKTIJK MARCURIUS PERSOONSGEGEVENS BESCHERMT

Praktijk Marcurius neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Marcurius maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Marcurius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Marcurius.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

WIJZIGINGEN

Praktijk Marcurius behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen worden op de website (www.marcurius.nl ) en via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Scroll naar boven
Chat openen
Je mag je vraag stellen
Hallo,
Wat kan ik voor je doen?